Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

FITNESS KLUB APLAUZ

regulamin

REGULAMIN  w sprawie ograniczeń, nakazów, zakazów w związku ze stanem epidemii, ważny od 06/06/20 aż do odwołania  - dodatek do REGULAMINU ogólnego Fitness Klubu APLAUZ

 

1. Celem wdrożenia niniejszego Regulaminu jest zwiększenie bezpieczeństwa dla pracowników oraz Klientów Fitness Klub APLAUZ, minimalizowanie ryzyka zakażenia oraz ograniczenie liczby kontaktów na terenie obiektu.
2. Obsługa Klubu zobowiązuje się stosować do wytycznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się pandemii, w tym do zapewnienia wszystkim Klientom Fitness Klub APLAUZ  niezbędnych środków do dezynfekcji, utrzymywania czystości w obiekcie na najwyższym poziomie oraz udzielania wszelkich informacji niezbędnych do bezpiecznego korzystania z terenu Fitness Klub APLAUZ .
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie  Fitness Klub APLAUZ  zobowiązane są do zapoznania się i stosowania do zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju/Wytyczne dla branż/siłownie i kluby fitness i niniejszym Regulaminie, których to treść została udostępniona na stronie www.aplauz.pl   oraz w recepcji Klubu.
4. Maksymalna ilość osób ćwiczących w pomieszczeniach siłowni wynosi 30 – zgodnie z Rozporządzeniem 1 osoba na 10m2 powierzchni całkowitej obiektu, na dużej Sali 1 piętro 15 osób, na małej Sali 1 piętro 7 osób, na Sali 2 piętro 25 osób, w każdej z szatni po 12 osób, w toaletach 1 osoba, w recepcji klubu 1 osoba 
5. W Fitness Klub APLAUZ mogą ćwiczyć jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorób zakaźnych. Z usług Fitness Klub APLAUZ  nie mogą ponadto korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termometru bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Nie ma obowiązku stosowania maseczek ochronnych przez osoby ćwiczące.
6. Osoby z grup wysokiego ryzyka, tj starsze i przewlekle chore mają stałą możliwość uzyskania informacji o liczbie osób korzystających z siłowni w danym czasie oraz ustalenia z personelem i wyboru najmniej popularnych godzin.
7. Zaleca się zachowanie odległości co najmniej dwóch metrów pomiędzy osobami ćwiczącymi. Obsługa zobowiązuje się do ustawienia sprzętu zgodnie z zasadą zachowania odległości co najmniej 1,5m od poszczególnych stanowisk. W związku z tym niektóre sprzęty/maszyny mogą zostać czasowo wyłączone z użytkowania. Dopuszczone jest używanie co drugiej (nie wyłączonej) maszyny przez ćwiczących, w tym samym momencie – nadzór sprawuje personel klubu.
8. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w tym:
- dezynfekcji rąk przy wejściu na teren siłowni i po wyjściu z toalety,
- posiadania zmiennego obuwia oraz dużego ręcznika do ćwiczeń,
- dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu,
- zaleca się dezynfekowanie szafek na ubrania przed i po korzystaniu
- zaleca się korzystanie z własnych mat do ćwiczeń.
9. Osoby niestosujące się do wymogów uwzględnionych w pkt 7,8  mogą zostać wyproszone z sali treningowej.
10. Zgodnie z Rozporządzeniem ustala się przerwy techniczne   w celu dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń stosowne do rodzaju i grafiku zajęć i treningów. Pomieszczenia Fitness Klub APLAUZ będą regularnie, ze zwiększoną krotnością poddane wymianie powietrza przez wentylację nawiewno-wywiewną oraz poprzez uchylanie okien. Dopuszczalne jest uzdatnianie powietrza z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji

11.Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Fitness Klub APLAUZ  działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę. Uwaga! Nie należy korzystać z suszarek nadmuchowych do rąk i włosów – zostaną one odłączone od zasilania. Zaleca się korzystanie jednej osoby w trzy osobowej kabinie prysznicowej. Sauny będą nieczynne do odwołania.


 
Zasady „odmrażania karnetów”

  • Siłownia – dopisujemy tyle dni ile karnet był nieaktywny od 14 marca 2020
  • Knockout -  dopisujemy  84 dni (14/03-05/06 2020 włącznie) czyli do 25 marca 2021
  • Fitness – dopisujemy do dowolnych grup na tyle zajęć ile nie odbyło się w marcu 2020  od 14/03. Aby zachować miejsce w grupie proponujemy dokupienie zajęć po 15 zł do końca miesiąca – np. w marcu ćwiczący zapisany był we wtorki i czwartki na 19:00 – stracił 5 zajęć – dopisujemy  od przyjścia do klubu 5 zajęć – ćwiczący zdecydował się na rozpoczęcie treningów od 11 czerwca , 3 razy w tygodniu – czwartek, piątek, poniedziałek – po dopisaniu karnet aktywny będzie do 19 czerwca włącznie – jeśli ćwiczący pozostaje w tych samych grupach to dopłaca za 4 zajęcia po 15 zł, czyli 60 zł.
    W przypadku braku grup w grafiku przysługują tzw. „odrabianki”
  • Karty MS Benefit, OK. System, Fit Profit są akceptowane w przypadku wolnych miejsc w grupach lub na siłowni, bez rezerwacji i bez dopłat

 

ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

1. Członkowie podpisują deklarację przystąpienia do Fitness Klubu APLAUZ, opłacają wpisowe i otrzymują legitymację z dostarczonym przez siebie zdjęciem (w przypadku niedostarczenia zdjęcia może być ono wykonane na miejscu przez pracownika Klubu).
2. Członkostwo jest nieograniczone w czasie i nie uzależnione od bieżących opłat i treningów, nie obliguje do zachowania ciągłości treningów.
3. Członkowie uzyskują uprawnienia do treningów po wniesieniu miesięcznej opłaty. Wysokość opłaty ustalona jest okresowo i podawana do wiadomości w formie cennika.
4. Członkowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu.
5. Wykluczenie z Fitness Klubu APLAUZ i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą poważnego naruszenia regulaminu.
6. O wykluczeniu z Fitness Klubu APLAUZ zainteresowany zostaje powiadomiony ustnie przez kierownictwo Klubu lub na piśmie legitymacja traci ważność.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

7. Na teren Fitness Klubu APLAUZ mają wstęp tylko osoby posiadające aktualną legitymację ze zdjęciem
8. Członkowie Fitness Klubu APLAUZ po przyjściu zostawiają legitymację w recepcji i otrzymują klucz do szafki.
9. Po treningu ćwiczący zwracają klucze do szafek i w zamian otrzymują legitymację. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy Klubu 20 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu na siłownię zostanie skrócony o 5 dni, zaś abonamentu na aerobik ? o 1 zajęcia.
10. Ćwiczący muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe i przybory toaletowe.
11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
12. W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.
13. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Można je deponować w recepcji.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z OŚRODKA

14. Każdy członek Fitness Klubu APLAUZ jest zobowiązany do przedstawienia raz w roku ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych.
15. W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego należy prosić o asekurację ze strony współćwiczącego lub prowadzącego zajęcia.
16. Osoby spóźnione na zajęcia są zobowiązane do przeprowadzenia koniecznej rozgrzewki we własnym zakresie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe na skutek niepełnego uczestnictwa w zajęciach.
17. Na terenie Fitness Klubu APLAUZ zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.).
18. Członkowie Fitness Klubu APLAUZ zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NA SIŁOWNI

19. Karnet wykupuje się na miesiąc, liczony od daty wykupienia do takiej samej daty w następnym miesiącu.
20. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 karnet może zostać zablokowany na minimum 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż w dniu rozpoczęcia blokady jedynie w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych województwa mazowieckiego.
21. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na druku ZUS-ZLA (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE AEROBIKU

22. Karnet na zajęcia aerobiku wykupuje się na miesiąc kalendarzowy.
23. Zapisanie się jest równoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty.
24. Listy na zajęcia aerobiku są dostępne dla Klientów kontynuujących w następnym miesiącu takie same zajęcia i w takie same dni ? od dnia 18 bieżącego miesiąca. Dla pozostałych - od 20 każdego miesiąca na miesiąc kolejny.
25. Limit otwarcia grup ustala Fitness Klub APLAUZ w zależności od rodzaju zajęć.
26. W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy lub odrobienia zajęć w następnym miesiącu.
27. Za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Fitness Klubu APLAUZ przysługuje odrobienie zajęć w dowolnym terminie. Nie dotyczy to zajęć, na których jest zastępstwo instruktora.
28. Zmiany zajęć są możliwe tylko wtedy, gdy są miejsca i jednocześnie zmiana nie spowodują zamknięcia opuszczanej grupy. Chęć zmiany grupy należy zgłaszać z wyprzedzeniem.
29. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 30 karnet może zostać zablokowany na minimum 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż w dniu rozpoczęcia blokady jedynie w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych województwa mazowieckiego.
30. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na druku ZUS-ZLA (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Jakiekolwiek zmiany i blokady karnetów, wydawanie duplikatów itp. przysługują tylko tym członkom, którzy posiadają legitymację klubową ze zdjęciem
32. Akceptowana jest tylko jedna zniżka lub promocja.
33. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fitness Klub APLAUZ prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy oraz kwitu kasowego. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu w następnym dniu roboczym od godz. 11.00
34. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Fitness Klub APLAUZ