Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

FITNESS KLUB APLAUZ

regulamin

ZASADY NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA

1. Członkowie podpisują deklarację przystąpienia do Fitness Klubu APLAUZ, opłacają wpisowe i otrzymują legitymację z dostarczonym przez siebie zdjęciem (w przypadku niedostarczenia zdjęcia może być ono wykonane na miejscu przez pracownika Klubu).
2. Członkostwo jest nieograniczone w czasie i nie uzależnione od bieżących opłat i treningów, nie obliguje do zachowania ciągłości treningów.
3. Członkowie uzyskują uprawnienia do treningów po wniesieniu miesięcznej opłaty. Wysokość opłaty ustalona jest okresowo i podawana do wiadomości w formie cennika.
4. Członkowie mają obowiązek przestrzegania regulaminu.
5. Wykluczenie z Fitness Klubu APLAUZ i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą poważnego naruszenia regulaminu.
6. O wykluczeniu z Fitness Klubu APLAUZ zainteresowany zostaje powiadomiony ustnie przez kierownictwo Klubu lub na piśmie legitymacja traci ważność.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z KLUBU

7. Na teren Fitness Klubu APLAUZ mają wstęp tylko osoby posiadające aktualną legitymację ze zdjęciem
8. Członkowie Fitness Klubu APLAUZ po przyjściu zostawiają legitymację w recepcji i otrzymują klucz do szafki.
9. Po treningu ćwiczący zwracają klucze do szafek i w zamian otrzymują legitymację. W przypadku zgubienia klucza od szafki członek jest zobowiązany wpłacić do kasy Klubu 20 zł, w przeciwnym razie okres aktualnego abonamentu na siłownię zostanie skrócony o 5 dni, zaś abonamentu na aerobik ? o 1 zajęcia.
10. Ćwiczący muszą przynosić własny strój sportowy, obuwie sportowe i przybory toaletowe.
11. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
12. W czasie zajęć ćwiczący mają obowiązek pozostawienia każdego stanowiska w należytym porządku.
13. Klub nie odpowiada za wartościowe rzeczy pozostawione w szatni. Można je deponować w recepcji.

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z OŚRODKA

14. Każdy członek Fitness Klubu APLAUZ jest zobowiązany do przedstawienia raz w roku ważnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania ćwiczeń siłowych.
15. W czasie ćwiczeń wymagających dużego wysiłku fizycznego należy prosić o asekurację ze strony współćwiczącego lub prowadzącego zajęcia.
16. Osoby spóźnione na zajęcia są zobowiązane do przeprowadzenia koniecznej rozgrzewki we własnym zakresie. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje wynikłe na skutek niepełnego uczestnictwa w zajęciach.
17. Na terenie Fitness Klubu APLAUZ zabrania się palenia tytoniu oraz przynoszenia i picia alkoholu, środków farmaceutycznych (dopingujących, stymulujących itp.).
18. Członkowie Fitness Klubu APLAUZ zobowiązani są do zachowania spokoju i postawy sportowej na terenie Klubu i w jego najbliższej okolicy.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ NA SIŁOWNI

19. Karnet wykupuje się na miesiąc, liczony od daty wykupienia do takiej samej daty w następnym miesiącu.
20. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 karnet może zostać zablokowany na minimum 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż w dniu rozpoczęcia blokady jedynie w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych województwa mazowieckiego.
21. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na druku ZUS-ZLA (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE AEROBIKU

22. Karnet na zajęcia aerobiku wykupuje się na miesiąc kalendarzowy.
23. Zapisanie się jest równoznaczne z koniecznością wniesienia opłaty.
24. Listy na zajęcia aerobiku są dostępne dla Klientów kontynuujących w następnym miesiącu takie same zajęcia i w takie same dni ? od dnia 18 bieżącego miesiąca. Dla pozostałych - od 20 każdego miesiąca na miesiąc kolejny.
25. Limit otwarcia grup ustala Fitness Klub APLAUZ w zależności od rodzaju zajęć.
26. W przypadku nie otwarcia się grupy Klient ma możliwość przepisania się do innej grupy lub odrobienia zajęć w następnym miesiącu.
27. Za zajęcia, które nie odbyły się z przyczyn leżących po stronie Fitness Klubu APLAUZ przysługuje odrobienie zajęć w dowolnym terminie. Nie dotyczy to zajęć, na których jest zastępstwo instruktora.
28. Zmiany zajęć są możliwe tylko wtedy, gdy są miejsca i jednocześnie zmiana nie spowodują zamknięcia opuszczanej grupy. Chęć zmiany grupy należy zgłaszać z wyprzedzeniem.
29. Z zastrzeżeniem postanowień pkt 30 karnet może zostać zablokowany na minimum 1 tydzień pod warunkiem zgłoszenia tego faktu nie później niż w dniu rozpoczęcia blokady jedynie w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) oraz w okresie ferii zimowych województwa mazowieckiego.
30. Karnet może zostać zablokowany na czas choroby udokumentowanej zwolnieniem lekarskim na druku ZUS-ZLA (zwolnienie należy przedłożyć do wglądu nie później niż w pierwszym dniu powrotu na zajęcia). Zablokowanie obowiązuje od dnia telefonicznego lub osobistego powiadomienia o zwolnieniu.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31. Jakiekolwiek zmiany i blokady karnetów, wydawanie duplikatów itp. przysługują tylko tym członkom, którzy posiadają legitymację klubową ze zdjęciem
32. Akceptowana jest tylko jedna zniżka lub promocja.
33. Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez Fitness Klub APLAUZ prosimy o pozostawienie pełnych danych odbiorcy oraz kwitu kasowego. Faktury są wydawane w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi i dostępne są do odbioru w recepcji Klubu w następnym dniu roboczym od godz. 11.00
34. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem są regulowane bezpośrednio przez prowadzącego Fitness Klub APLAUZ